Information til forbrugerne

Acontorater og årsopgørelse:
Vandforbrug og målerleje betales forud, og opkræves i 2 rater, i april og oktober måned, og forfalder til betaling den 20. i den pågældende måned
Slutafregning af vandbrug for forbrugsåret udsendes i marts/april måned det efterfølgende år. Forbrugsåret følger kalenderåret.
Eventuelle regulering for foregående års forbrug, indgår i acontoraten for april måned.
 

Betaling via betalingsservice:
Betaling af acontorater til værket kan ske via betalingsservice.
Oplysninger, som dit pengeinstitut skal anvende ved tilmelding er:
Kreditornr.   :    03159531
Deb.Gr.    :   00001
Kundenr. :   forbrugernr.
Disse oplysninger fremgår af indbetalingskortet.
 

Betaling fra udlandet:
Betaler du fra udlandet kan du overføre beløbet til vores bankkonto, ved at bruge disse oplysninger

IBANNR.:   DK88 90081320110013  - 
BIC/SWIFT-CODE:   SPNODK22

Husk at oplyse forbrugernr. ved indbetaling.
 

Måleraflæsning:

Vandmålere skal aflæses pr. 31.12. og aflæsning være indsendt til værket senest den dato,der fremgår af fremsendte aflæsningskort.
Indberetning af målerstand kan ske ved indsendelse af det udsendte aflæsningskort, ved
indtelefonering på telefon 7070 2414, eller via internet på adressen: WWW.aflas.dk/911
Indberettes målerstand ikke, foretager Værket aflæsning af måleren, og herfor pålægges
forbrugeren et gebyr jf. prisbladet.

NB!.........NB!........NB!

I 2020 påbegynder vi en udskiftning af alle vandmålere, og disse udskiftes til fjernaflæste målere.
Det betyder for dig, at når din måler er udskiftet skal du ikke længere selv aflæse måleren ved årets slutning, det klarer Vandværket.
Vi forventer, at forbrugere øst for hovedvejen får udskiftet måler i sommeren/efteråret 2020 og resten udskiftes så i foråret/sommeren 2021.
Indtil du har fået skiftet din måler, gælder ovenstående om indberetning af målerstand pr. 31-12-2020, og du vil som vanligt modtage et aflæsningskort fra Vandværket.
Der vil blive informeret om målerudskiftningen på generalforsamlingen, der afholdes 2021.

 

Generalforsamling:
Afholdes i april måned, og dato bekendtgøres i dagspressen inden udgangen af marts.
Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.