Prisblad

    2019 2020 2021
Vandafgift: Pr. M3 6,95 7,00 7,05
Statsafgift Pr. M3 6,37 6,37 6,354
fra 01-01-2021 skal der opkræves kr. 6,18      
fra 01-02-2021 skal der opkræves kr. 6,37      
Vi opkræver på årsbasis et gennemsnit på kr. 6,354      
Årlig Målerleje:      
(Pr. måler) Helårsejendomme 825,00 830,00

835,00

  Sommerhuse 1.090,00 1.100,00 1.110,00
  Målergruppe 05-07 1.630,00 1.640,00 1.650,00
Fast afgift vedr. afgift af skyllevand 255,00 255,00 255,00
Tilslutningsafgift:      
  Enfamiliehuse 16.125,00 16.250,00 16.660,00
  Sommerhuse 18.625,00 18.800,00 19.275,00
  Landbrugsejendomme 20.490,00 20.710,00 21.235,00
  Lejlighedstillæg for andelsboligforeninger, ejerlejligheder, udlejnings- og timeshare ejendomme der opføres som etage-byggeri, og hvor Vandværket tablerer hovedmåler. 2.230,00 2.230,00 2.230,00
  For fritliggende boenheder i f.eks. andelsboligforeninger, betales tilslutningsafgift som for enfamilieshuse.  
  For større stikledninger udover dimension på 32 mm beregnes tillæg for forøgede udgifter, afhængig af dimension.  
  For ejendomme, hvor ovennævnte tilslutningsafgifter ikke dækker omkostninger ved etablering af vandforsyning, betales efter medgåede udgifter.  
  Ved etablering af vandforsyning til nye udstykninger, betales gældende tilslutningsafgift for samtlige parceller i udstykningen.  
Øvrige Gebyrer:      
Fritaget for moms Aflæsning af måler på værkets foranstaltning 150,00 155,00 160,00
  Udskiftning af frostsprængt måler 680,00 685,00 700,00
  Udfærdigelse af flytteopgørelse 140,00 145,00 150,00
Fritaget for moms Rykkergebyr pr. rykker 100,00 100,00 100,00
  Inkassogebyr 280,00 290,00 300,00
Fritaget for moms Lukkegebyr 560,00 570,00 600,00
  Genåbningsgebyr 560,00 570,00 600,00
  Udlevering af forbrugsoplysninger m.v. til ejendomsmægler og/eller advokat 235,00 240,00 250,00
Målerplacering:      
  Hvor måleren ikke kan placeres frostfrit, skal der etableres en målerbrønd, godkendt af vandværket  
Måleraflæsning:      
  Indsendes vandaflæsningskort ikke rettidigt, foretages aflæsning på vandværkets foranstaltning, mod opkrævning af et gebyr jf. ovenstående. Ældre og handicappede kan ved henvendelse til værket, vederlagsfrit få foretaget måleraflæsning. Gebyret opkræves via årsopgørelsen.  
Samtlige ovennævnte priser er eks. moms pr. 1. januar.   


Til ovenstående priser skal tillægges afledningsafgift m.v., som opkræves af Frederikshavn Kommunes Forsyningsvirksomhed, hvis priser kan ses her på  http://www.forsyningen.dk/