Regnskab og budget


   
INDTÆGTER:
REGNSKAB
2018
BUDGET
2019
  Salg af vand 472.640 556.000
  Målerleje 778.013 779.125
  Nye tilslutninger 16.050 0
  Financielle indtægter 29.098 15.000
  Øvrige indtægter 54.208 48.000
  Bidrag til vandafledningsafgift 229.362 228.735
  Indtægter i alt 1.579.370 1.626.860
   
UDGIFTER:
   
  Vedligeholdelse af ledningsnet 190.110 300.000
  Vedligeholdelse af boringer og pumper 219.318 250.000
  Udgifter til nye tilslutninger 3.475 0
  udskiftning af vandmålere 8.831 15.000
  Øvrige produktionsudgifter 224.157 256.000
  Vandafledningsafgift 187.596 188.860
  Personaleudgifter 282.923 293.700
  Øvrige administrationsudgifter 137.385 121.000
  Financielle udgifter 58.088 2.000
  Udgifter i alt 1.311.883 1.426.560
  Resultat før afskrivninger 267.487 200.300
  Afskrivninger på ejendomme, anlæg og driftsmateriel 138.286 151.262
 

Årets resultat

129.201

49.038

   
STATUS PR. 31.12.17
   
  Aktiver:    
  Ejendom, anlæg og driftsmidler 2.638.847  
  Beholdninger 40.564  
  Tilgodehavender 138.610  
  Likvide midler 490.738  
  Aktiver i alt 3.894.663  
  Egenkapital 2.502.248  
  Hensættelser 0  
  Gæld:    
  Spar Nord Bank A/S 0  
  A-skat, moms m.v. 11.600  
  Statsafgift vand 239.162  
  Skyldige omkostninger 325.268  
  Periodeafgrænsningsposter 816.825  
  Gæld i alt 1.392.415  
  Passiver i alt 3.894.163  

 

Revisorudarbejdet regnskab kan læses her.