Regnskab og budget


   
INDTÆGTER:
REGNSKAB
2017
BUDGET
2018
  Salg af vand 473.272 552.000
  Målerleje 770.714 774.555
  Nye tilslutninger 15.990 0
  Renteindtægter 8.659 13.000
  Øvrige indtægter 48.470 48.000
  Bidrag til vandafledningsafgift 228.390 228.735
  Indtægter i alt 1.545.495 1.603.290
   
UDGIFTER:
   
  Vedligeholdelse af ledningsnet 167.406 300.000
  Vedligeholdelse af boringer og pumper 306.369 250.000
  Udgifter til nye tilslutninger 15.511 0
  udskiftning af vandmålere 2.955 15.000
  Øvrige produktionsudgifter 260.545 256.000
  Vandafledningsafgift 188.732 188.860
  Personaleudgifter 268.765 293.700
  Øvrige administrationsudgifter 107.512 118.000
  Renteudgifter 0 0
  Udgifter i alt 1.317.795 1.421.560
  Resultat før afskrivninger 227.700 151.262
  Afskrivninger på ejendomme, anlæg og driftsmateriel 136.438 151.262
 

Årets resultat

91.438

43.468

   
STATUS PR. 31.12.17
   
  Aktiver:    
  Ejendom, anlæg og driftsmidler 1.996.571  
  Beholdninger 43.561  
  Tilgodehavender 11.428  
  Likvide midler 1.897.160  
  Aktiver i alt 3.948.720  
  Egenkapital 2.373.047  
  Hensættelser 827.517  
  Gæld:    
  Spar Nord Bank A/S 0  
  A-skat, moms m.v. 101.279  
  Statsafgift vand 261.531  
  Skyldige omkostninger 385.346  
  Gæld i alt 748.156  
  Passiver i alt 3.948.720