Vedtægter


§ 1 Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab ved navn Aalbæk Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Frederikshavn Kommune (tidligere Skagen Kommune).


§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte spørgsmål..


§ 3 Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelse var medlem af selskabet.


§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for det forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan betinge sig,at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.


§ 6 Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyngingsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Hvis køber ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.


§ 8 Anlæg
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog. jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl.stikledninger til med stophane (ved havskel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.


§ 9 Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsatte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over en anden interessents grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 Indskrænkninger i vandleverencen
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. iøvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med til erhvervsbrug kræver forugående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
- Valg af dirigent
- Beretning for det forløbne år
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det kommende år forelægges
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af revisorer
- Behandling af indkomne forslag
- Eventuelt


Revisor kan genvælges.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 12 Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end een stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordiner som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stmmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse, kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor slekabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhedm der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 14 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle udgifter skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelse, jf. dennes forretningsorden.


§ 15 Regnskabet
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor, der skal være et/en statsautoriseret eller registreret revisionsfirma/revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 16 Opløsning
Selskab kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 17 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling,  med senere ændringer, og senest ændret på generalforsamlingen den 24. april 2007.
De ændrede vedtægter træder i kraft med omgående virkning.

Dirigent:                   

__________________________________________
      (Peter Kanstrup)

Bestyrelsen:

____________________________     __________________________     ___________________________
(Viggo Højen Jensen – Formand)        (Hans Otto Berg – Kasserer)            (Lars Pontoppidan – Sekretær)

___________________________     ___________________________
  (Jørn Uffe Nielsen)                            (Kim Boldersholdt)